راهنماى معتمد شما از 1997

تاریخچه شرکت

سال 1380

برگزاری دومین همایش دانشگاه هوانوردی دبی و کالج هوا نوردی امارات در ایران

سال 1381

برگزاری اولین همایش دانشگاههای امریکا (نیوهمشایر- فلوریدا – کالج امریکائی دبی)

سال 1382

برگزاری اولین گردهمائی دانشگاههای امریکائی دبی – دانشگاه اینترکنتیال لندن – دانشگاه اینترکنتال امریکا

سال 1382

برگزاری سمینار مهاجرتی و بازرگانی کانادا

سال 1383

هماهنگی، همکاری و شرکت در اجرای اولین نمایشگاه دانشگاههای استرالیا در ایران

سال 1384

برگزاری اولین نمایشگاه آموزش عالی و دانشگاههای مالزی در ایران

سال 1384

برگزاری اولین گردهمائی دانشگاه الغریر در ایران

سال 1384

برگزاری اولین نمایشگاه آموزشی عالی دانشگاههای نیوزیلند

سال 1385

هماهنگی و همکاری وشرکت در اجرای دومین نمایشگاه فرهنگی آموزشی دانشگاههای سوئیس درایران

سال 1379

برگزاری اولین همایش دانشگاه خلبانی دبی و کالج هوا نوردی امارات در ایران

سال 1380

برگزاری اولین همایش دانشگاههای کانادا (دال هوزی وسنت مریز-آکادیا- مونت سن سی زن و . . .)

سال 1382

برگزاری سومین همایش دانشگاه خلبانی دبی و هوانوردی امارات

سال 1382

برگزاری اولین نمایشگاه فرهنگی، آموزشی دانشگاهها و مدارس سوئیس در ایران

سال 1382

برگزاری دومین سمینار کالج امریکائی دبی و دانشگاه نیوهمشایر امریکا

سال 1383

برگزاری سمینار مهاجرتی و بازرگانی کانادا

سال 1384

برگزاری دومین سمینار دانشگاههای مدیریت سوئیس: انستیو هتلداری مونتروکس – مدرسه هتلداری سوئیس و مدرسه هتلداری باسل

سال 1384

برگزاری اولین همایش دانشگاه دوبلین ایرلند

سال 1385

هماهنگی و همکاری وشرکت در اجرای دومین نمایشگابرگزاری سمینار مهاجرتی به کشور کانادا

سال 1379

برگزاری اولین همایش دانشگاه خلبانی دبی و کالج هوا نوردی امارات در ایران

سال 1380

برگزاری دومین همایش دانشگاه هوانوردی دبی و کالج هوا نوردی امارات در ایران

سال 1380

برگزاری اولین همایش دانشگاههای کانادا (دال هوزی وسنت مریز-آکادیا- مونت سن سی زن و . . .)

سال 1381

برگزاری اولین همایش دانشگاههای امریکا (نیوهمشایر- فلوریدا – کالج امریکائی دبی)

سال 1382

برگزاری اولین نمایشگاه فرهنگی، آموزشی دانشگاهها و مدارس سوئیس در ایران

سال 1382

برگزاری اولین گردهمائی دانشگاههای امریکائی دبی – دانشگاه اینترکنتیال لندن – دانشگاه اینترکنتال امریکا

سال 1382

برگزاری سمینار مهاجرتی و بازرگانی کانادا

سال 1383

هماهنگی، همکاری و شرکت در اجرای اولین نمایشگاه دانشگاههای استرالیا در ایران

سال 1383

برگزاری سمینار مهاجرتی و بازرگانی کانادا

سال 1384

برگزاری اولین نمایشگاه آموزش عالی و دانشگاههای مالزی در ایران

سال 1384

برگزاری دومین سمینار دانشگاههای مدیریت سوئیس: انستیو هتلداری مونتروکس – مدرسه هتلداری سوئیس و مدرسه هتلداری باسل

سال 1385

هماهنگی و همکاری وشرکت در اجرای دومین نمایشگابرگزاری سمینار مهاجرتی به کشور کانادا

سال 1385

هماهنگی و همکاری وشرکت در اجرای دومین نمایشگاه فرهنگی آموزشی دانشگاههای سوئیس درایران